SEQUENT Kft. - Budapest

E-learning a KKV-k életében
Tuesday, 30 January 2007 02:27

A jelen üzleti világában a kis- és középvállalkozások vezetőinek, alkalmazottainak nehéz folya-matosan naprakésznek maradni és az újabb és újabb kihívásoknak megfelelni. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha folyamatosan képzik önmagukat. Ennek következtében a tudás, azon belül is a naprakész ismeretanyag jelentősen felértékelődött. Azonban azt sem szabad figyel-men kívül hagyni, hogy egyre kevesebb idő és pénz jut ezekre a képzésekre, valamint gyorsab-ban és költségtakarékosabban kellene kielégíteni a felmerülő igényeket.

Az elmúlt években hazánkban az oktatás-képzés valamennyi területén fontossá vált a nem hagyományos tudásközvetítés szerepe. A szinte bárhonnan elérhető, sokszínű kurzusok hozzá-férhetőségük, rugalmasságuk, gazdaságosságuk és nem utolsósorban társadalmi érvényessé-gük miatt a világon mindenütt népszerűek. A fejlett világban gyakorlatilag mindenki számára, a kisebb tevékenységi körrel rendelkező egyéni vállalkozóitól kezdve a kis- és középvállalko-zások vezetői, alkalmazottai számára elérhetőek a távtanulás eszközei, ezáltal megkönnyítve a hozzáférést az élethosszig tartó tanuláshoz.

Napjaink gyorsan változó világában a növekvő igények kielégítésére ad megoldást az e-learning, amivel könnyen lehet megfelelő sebességben frissíteni a meglevő oktatási anyago-kat, és csökkenteni az oktatáshoz kapcsolódó járulékos költséget is.

Természetesen a vallalkozas-online.hu célja korántsem az, hogy egy új oktatási formát ala-kítson ki, amely felvált minden eddigi módszert és üstökösként berobbanva gyorsan és költ-ségtakarékosan lefedi a felmerülő oktatási igényeket, hiszen a nemzetközi gyakorlatban ez az oktatási forma már több évtizede létezik. Mivel az e-learning jelentősége rohamosan nő, rész-ben az infokommunikációs (IKT) technológiák, részben az információs társadalom/tudásalapú társadalom fejlődésével párhuzamosan, célunk, hogy Magyarországon kielégítsük a kis- és középvállalkozói réteg e-learning iránti igényét. Üzleti filozófiánk szerint az e-learning csak akkor lehet hatékony eszköz, ha a jelenleg meglevő hagyományos tantermi oktatási formát és az elektronikus távoktatási formát ötvözve sikerül egy olyan optimális összhangot teremte-nünk, ahol a sebesség és a költségtakarékosság nem veszi el az oktatás minőségét, az átadott tudás tartalmát.

Az e-learning – érthetően Az e-learning általános értelmezése alatt azt a technológiával és módszertannal alátámasztott interaktív tanulási folyamatot értjük, ahol a tananyag, az oktató és a hallgató kapcsolata in-formatikai eszközök segítségével valósul meg.

Az e-learning karrierje Európában akkor kezdődött, amikor az eEurope meghirdetése után az Európai Bizottság ismertette az eLearning kezdeményezést. Ekkor az e-learning még tágabb összefüggésrendszerben jelent meg, egymáshoz lazán kapcsolódó normatív elvárások össze-foglaló fogalmaként. A későbbiek során megtörtént a fogalom jelentésének szűkítése és pontosítása. Az Európai Unió hivatalos oktatásstratégiai dokumentumaiban „Az élethosszig tartó tanulás európai programja” című programjavaslat szűkszavú definíciója szerint az e-learning „információs és kommunikációs technológiával segített tanulás”. Valamivel bővebben értelmezi a fogalmat az e-Learning akcióprogram, amely szerint az e-learning „multimédia-technológiák és az internet használata a tanulás minőségének a javítására azáltal, hogy ezek az új technológiák megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a tanulást segítő erőforrások és szolgáltatások elérését, valamint egymástól távol lévő tanulók cserekapcsolatainak és együttműködésének megvalósí-tását”.

Ha érthetőbben akarjuk megfogalmazni, akkor az e-learning, illetve megoldási formái a következőket jelenti:

-CD-alapú e-learning megoldások: a képzés anyagát az egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozók alkalmazottai és vezetői CD-n kapják kézhez, amelyet a saját gépükre telepítve elkezdhetik a tanulást.
-Hálózati alapú e-learning megoldások: a képzés anyagát az egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozók alkalmazottai és vezetői a hálózaton (intranet/internet) keresztül egy központi szerverről érhetik el.

Bővebben az e-learning néven összefoglalható fejlesztések, programok, tananyagok a tanulásszervezés, tanulásirányítás és tanulástámogatás olyan formáit jelentik, amelyek három, jól körülírható forrásból merítenek:

-a számítógéppel segített tanulásból,
-az internetes tanulásból és
-a távoktatásból.

A számítógéppel segített tanulás (Computer Based Learning) a tanulási folyamatnak a számítógép-használat köré szervezését jelenti. Ez a korábbi oktatástechnológiai eszköztár alkalmazásának (Technology Based Learning) legújabb változata, amelyben a multimediális, interaktív számítógép jelenik meg középponti oktatási-tanulási médiumként.

Az internetes, webalapú tanulás a hálózatba kapcsolt számítógép segítségével kialakított virtuálisan tanulási környezet. Az új dimenziót elsősorban a tanuláshoz gyakorlatilag tetszés szerinti információmennyiséget biztosító adatbázisok hálózata és az elektronikus telekommunikáció sokrétű, változatos lehetőségei jelentik.

A távoktatás a hagyományos oktatás alternatívájaként jelenik meg, mint az oktatás, a tanítás és a tanulás másképpen is elgondolható és megvalósítható formája.

Az e-learning az előbbi három oktatási-tanulási formákra épül. A számítógép és a hálózati adatbázisok, illetve internetes kommunikáció használatával, a tanulási folyamat egészének rendszerszemléletű megközelítésével, illetve hatékony rendszerbe szervezésével törekszik a tanulás eredményességének javítására. A tananyagok, tanulási programok kialakítása során a modularitás elve érvényesül. Az e-learning rendszerek kommunikációs és információszolgáltató platformként jól szervezett tudástartalmakat tesznek elérhetővé az azok elsajátításához szükséges instrukciókkal és az elsajátítást segítő, illetve annak teljesülését mérő programokkal együtt.

A vallalkozas-online.hu e-learning tevékenysége Az utóbbi években az e-learning területén jelentős, de legalábbis tanulságos fejlesztések zajlottak. A kis- és középvállalkozások részéről megjelent egy speciális piaci igény a képzések iránt. A vallalkozas-online.hu e-learning képzési tananyagaival kívánja kielégíteni a fellépő igényeket.

A képzési anyagokat megfelelő szakmai referenciával rendelkező üzletfeleink segítségével állítottuk össze. Hazánkban a képzések területén sokféle stílus található meg. Igyekeztünk ezeket figyelembe venni, és a tapasztalatok, valamint a kis- és középvállalkozói réteg igényei alapján egy általánosan elfogadott képzési anyagot alakítottunk ki, mely mindenki számára könnyen elsajátítható.

Itt érdeklődhet az indított kurzusokról.
Last Updated on Tuesday, 30 January 2007 02:32